Zagovaranje

BiH je usvojila mnoge zakone, preporuke i inicijative koje bi trebalo da štite porodice djece i osoba s poteškoćama u razvoju. Međutim, one su često neadekvatno formulisane, nepotpune ili se ne sprovode na terenu. U odnosu na tipične – porodice djece i osoba s poteškoćama u razvoju, od samog starta su u daleko nepovoljnijem položaju u društvu. Vremenom, problematika se usložnjava i porodica postaje dio marginalizirane skupine, na finansijskom i socijalnom rubu.
Stigma i diskriminacija, iako lagano opadaju u zadnje vrijeme, i dalje su na izuzetno visokom nivou u našem društvu.

vector-half-circle

Izuzetno nepovoljan položaj porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju u našem društvu, naš je glavni pokretač za iniciranje promjena/dopuna relevantne zakonske regulative ali i promjenu svijesti zajednice – čime zajednički gradimo bolje i humanije društvo!

vector-line

Kampanje

 • „Porodica kao inspiracija“ Kampanja realiziramo u saradnji sa Mrežom Servis centara.
 • “Inspiracija Bosne i Hercegovine“

Inicijative

 1. Izmjena zakona o naljepnicama za invalide prema Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
 2. Inicijativa kojom se osigurava pravo prednosti, bez čekanja u redu, za roditelje/porodice djece sa poteskocama u razvoju i osoba sa težim invaliditetom u svim javnim ustanovama
 3. Inicijativa za izmjene i dopune Postojeće odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvenih usluga i snošenja troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo
 4. Inicijativa za povećanje ličnih invalidnina neratnih invalida s ciljem smanjenja diskriminacije po osnovu invaliditeta tj smanjenje razlika visine invalidnine unutar kategorije invalida.
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zaštite, civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom a koji se odnosi na status roditelja njegovatelja - Inicijativa za usvajanje Zakona roditelj/njegovatelj
 6. Inicijativa za otvaranje prvog edukativnog dnevnog centra u Kantonu Sarajevo za osobe s poteškoćama u razvoju
 7. Inicijativa o izmjeni Odluke o zakupu stanova -usmjerena ka tome da i porodice sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju / invaliditetom imaju prednosti pri dobijanju u zakup stanova u općinskom vlasništvu (2023.)
 8. Inicijativa za uvođenje u pravo korištenja elektronske iskaznice i besplatne godišnje karte za gradski prevoz za djecu i odrasle osobe s invaliditetom (2023.)

Ostale aktivnosti

Mali volonteri

učenici osnovnih i srednjih škola, organizovano i u pratnji nastavnika, dolaze u Servis centre podrške gdje na jedan dan postaju volonteri – asistenti djeci i mladim osobama s poteškoćama u razvoju - učestvujući u direktnom radu sa djecom/osobama s poteškoćama, kroz različite inkluzivne i edukativno-zabavne sadržaje, zajednički podstiču razvoj kreativnih vještina i postojećih znanja u različitim oblastima inkluzivnim radionicama.

Praksa u Servis centrima Dajte nam šansu za asistente u nastavi

učenici osnovnih i srednjih škola, organizovano i u pratnji nastavnika, dolaze u Servis centre podrške gdje na jedan dan postaju volonteri – asistenti djeci i mladim osobama s poteškoćama u razvoju - učestvujući u direktnom radu sa djecom/osobama s poteškoćama, kroz različite inkluzivne i edukativno-zabavne sadržaje, zajednički podstiču razvoj kreativnih vještina i postojećih znanja u različitim oblastima inkluzivnim radionicama.

Dani otvorenih vrata

imaju za cilj upoznavanje tipične populacije sa svakodnevnim izazovima života porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju i približavanje jednih drugima kroz prenošenje iskustava. Dani otvorenih vrata realizuju se u Servis centrima Dajte nam šansu i na terenu, gdje se tipična populacija uključuje u aktivnosti i pružanje usluga Servis centra i/ili u zajedničke radionice s porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju.

Korporativno volontiranje

Korporativno volontiranje podrazumijeva volontiranje zaposlenika društveno odgovornih kompanija kroz usluge koje pruža Udruženje. Cilj ovokavog vida saradnje jeste prihvatanje različitosti, smanjenje nedoumica, stigme i diskriminacije prema djeci i osobama s poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama, učenje o različitostima i prihvatanje različitosti, pristup i partnerstvo s porodicom djeteta s poteškoćama u razvoju.

Obilježavanje značajnih datuma kroz aktivnosti inkluzivnog karaktera

kojima se mogućava učešće djeci i osobama s poteškoćama u aktivnostima iz oblasti culture koje su im inače nedostupne, povećava se vidljivost porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju ( “nevidljiva” populacija) a time i njihove mogućnosti, problematika i potrebe čime se podstiče rad nadležnih na poboljšanju njihovog statusa, lokalna zajednica se upoznaje s drugim i drugačijim i omogućava se interakcija čime se smanjuje stigma i diskriminacija.

Press kit

Udruženje „Dajte nam šansu“ je registrovano 24. marta 2011. godine, kao proizvod prepoznavanja zajedničkog problema, a to je „mjesto u društvu“ porodica djece/osoba s poteškoćama u razvoju koje je na nezavidnom nivou. Glavni razlog postojanja udruženja jeste sistemsko i pružanje pomoći navedenim porodicama.

Naša glavna ambicija jeste dovesti porodice djece sa poteškoćama u razvoju u ravnopravan položaj u društvu i na taj način omogućiti im život dostojan čovjeka. Dajte nam šansu je prvo i jedino udruženje koje objedinjuje porodice djece i osoba sa poteškoćama u razvoju bez obzira na dob,vrstu i stepen poteškoće, a koje djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine.

Inovativnim ali i klasičnim modelima koje koristimo u direktnom radu sa porodicama djece i osoba sa poteškoćama u razvoju u Servis centru „Dajte nam šansu“, pružamo podršku u područjima života u kojima je najčešće potrebna. U Servis centru stvaramo vrijednosti u svakodnevnicama porodica djece i osoba sa poteškoćama u razvoju, otvarajući vrata onih područja života koja su često zatvorena za naše porodice – omogućavamo osobama s poteškoćama da koriste svoje mogućnosti, a roditeljima da stvaraju nove: stvarajući za njih prostor za slobodno vrijeme.

Mada je Servis centar glavna aktivnost udruženja, aktivno radimo i na sledećem:

- inkluzija i integracija
- zagovaračke aktivnosti
- saradnja s institucijama vlasti na svim nivoima, javnim ustanovama i udruženjima
- obrazovanje – asistenti u nastavi i praksa studenata srodnih zanimanja
- volonterizam
- obilježavanje značajnih datuma

Usluge koje profesionalno osoblje i volonteri/ke pružaju u Servis centru Udruženja „Dajte nam šansu“ mogu koristiti sve porodice sa prebivalištem na području Kantona Sarajevo koje imaju člana sa poteškoćama u razvoju – bez obzira na uzrast, medicinsku dijagnozu i stepen invaliditeta. Usluge Centra su besplatne i dostupne za porodice djece i osoba s poteškoćama u razvoju tj. roditelje/staratelje, djecu i osobe s poteškoćama u razvoju kao i njihovu braću i sestre i ostale tipične članove porodice.

Model Servis centra dokazao je naše osnovno polazište: Da bismo pomogli djetetu/osobi s poteškoćama u razvoju, podršku moramo pružiti kompletnoj porodici.

Servis centar je ideja realizirana 2014. godine uz podršku USAID-a, prostor koji porodicama djece i osoba sa poteškoćama u razvoju nudi različite vrste usluga podrške. Servis centar realizira svoje aktivnosti po ugledu na internacionalne Respite Care centre.

Projekt Servisnih centara podržan je od USAID Programa podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG), Općine Novi Grad Sarajevo, Općine Stari Grad te mnogobrojnih partnera i prijatelja Udruženja “Dajte nam šansu”.

U radu s porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju učestvuju stručnjaci i edukovani volonteri – studenti i završeni studenti srodnih fakulteta.

Usluge koje korisnici/ice mogu zatražiti u Servis centru su usmjerene ka cijeloj porodici djece i odraslih s poteškoćama u razvoju:

 1. Psihološka podrška za sve članove porodice (roditelji/staratelji, djeca i odrasli s poteškoćama u razvoju, tipična braća i sestre, ostali članovi porodice)
 2. Boravak za djecu i odrasle s poteškoćama u razvoju u Servis centru (bez potrebe za prisustvom roditelja/staratelja):
  1. Kratki boravak
  2. Cjelodnevni boravak
  3. Kratki predah
 3. Usluge zdravstvene njege
 4. Opservacija/procjena stepena razvoja djece
 5. Individualni rad
 6. Informativno pravna podrška
 7. Terenska podrška mobilnog tima
 8. Terenska podrška medicinske sestre u domu porodice
 9. Prevoz korisnika
 10. Interventna podrška u kriznim situacijama
 11. Online podrška
 12. Fizioterapija
 13. Radno okupaciona terapija

Sve usluge Servis centra su besplatne, zahvaljujući prijateljima i donatorima Udruženja „Dajte nam šansu“.

Ono po čemu se mi razlikujemo i po čemu smo jedini u Kantonu Sarajevo jeste:

- besplatnost usluga za sve korisnike

- ne diskriminiramo po dobi, vrsti i stepenu poteškoće

- sve porodice ove skupine iz Kantona Sarajevo, imaju pravo na naše usluge, bez obzira na njihovu finansijsku situaciju

- djelujemo dugoročno – u kontinuitetu od 2014. godine do danas

- nismo usmjereni samo na dijete/osobu s poteškoćama - jedini djelujemo kao podrška cijeloj užoj porodici. Samo jak roditelj, psihički i fizički, može dugoročno biti sposoban da svome djetetu s poteškoćama pruži sve ono što je neophodno. Jedini pružamo podršku tipičnoj djeci – braći i sestrama djeteta s poteškoćama jer i njima je potrebno naučiti prihvatiti brata/sestru i shvatiti zašto roditelj mora posvetiti više vremena djetetu s poteškoćama.

- na nivou Kantona Sarajevo jedini pružamo ovakav specifičan set usluga po principu rada "one stop shop" - više usluga za različite vrste korisnika - na jednom mjestu.